Tuesday, 17 September 2019

งานประชาสัมพันธ์_โครงการ อบรม"ความรู้เกี่ยวกับสีผม การยืดผม และการตัดผม"

บันทึกภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ นายศรายุทธ กิ่งกำปัง

โครงการ อบรม"ความรู้เกี่ยวกับสีผม การยืดผม และการตัดผม"

               วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับ บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชันแนล คอสเมติคส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ อบรม"ความรู้เกี่ยวกับสีผม การยืดผม และการตัดผม" ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
               โดยมีท่านผู้อำนวยการ นางนพพร สุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับสีผม การยืดผม และการตัดผม จึงมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ สร้างธุรกิจเป็นของตนเองในอนาคตต่อไป

Download เอกสารด้านล่าง คลิกที่นี่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment