Thursday, 5 December 2019

งานประชาสัมพันธ์_กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

               ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พร้อมคณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมบริการประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
               ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมงาน “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ”  ท่านได้กล่าวชื่นชมในความสามารถของนักเรียนอาชีวะ เน้นให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
               รัฐบาลได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสอันเป็นมหามงคล รัฐบาลขอเชิญแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกัน

Download เอกสาร คลิกที่นี่


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment