Monday, 16 March 2020

งานประชาสัมพันธ์_สถานศึกษา 54 แห่ง เข้ารับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ


สถานศึกษา 54 แห่ง เข้ารับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

               ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ให้การต้อนรับ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และบุคลากรจากสถานศึกษา 5 ภาค รวมทั้งสิ้น 54 แห่ง ที่กำลังจะดำเนินการประกอบชิ้นงานหน้ากากอนามัย เข้ารับฟังรายละเอียดแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
               วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้น้อมรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีนโยบายมอบหมายให้สถานศึกษา จำนวน 54 แห่ง จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชิ้น เพื่อแจกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบหน้ากากอนามัยและจัดหาวัสดุเพื่อจัดส่งให้สถานศึกษาที่มีความสามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 54 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมชิ้นงานหน้ากากอนามัยพร้อมส่งมอบแล้ว             
               การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาทั้ง 54 แห่ง ที่มาเข้าร่วม จะนำแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัยไปเผยแพร่ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยเร่งด่วน และเมื่อดำเนินการตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งจะนำส่งหน้ากากอนามัยตามจำนวนที่กำหนด กลับมาที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

รายชื่อสถานศึกษา 54 แห่ง

ภาคตะวันออกและกรุงเทพ
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
3 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
5 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
6 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
7 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
9 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
10 วทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
11 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
12 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
13 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ภาคกลาง
1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
5 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
7 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
8 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ภาคเหนือ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
10 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
11 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
12 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
13 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
14 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
9 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ภาคใต้
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
4 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
5 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
6 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
7 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
9 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
10 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment