Tuesday, 28 January 2020

งานประชาสัมพันธ์_วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคสมทบและแบบปกติ

กราฟิก : แผนกวิชาช่างพิมพ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคสมทบและแบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

               วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า และ ปวช. ทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งภาคสมทบและแบบปกติ

รายละเอียดการรับสมัครคลิกปุ่ม Download 1


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่ปุ่ม Download 2


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th