Thursday, 2 July 2020

งานประชาสัมพันธ์_การขยายเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษายชน ประจำปี 2563


การขยายเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษายชน ประจำปี 2563

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครร่วมรับการคัดเลือกตามโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น
               กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Download รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th