Thursday, 15 August 2019

งานประชาสัมพันธ์_โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

บันทึกภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ นายศรายุทธ กิ่งกำปัง

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

               เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8:00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัดมหาชน (รถไฟฟ้า BTS) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
               วิทยาลัยฯ ได้นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ศึกษาดูงานการควบคุมและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS ผลจากการศึกษาดูงาน  ทำให้นักเรียนมองเห็นงานในอนาคตสู่ประชาคมอาเซียน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th