Thursday, 8 December 2022

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลากหลายสาขาอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร


ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลากหลายสาขาอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ สื่ออาสาประชาชน
ครูปาริชา พรหมจันทร์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ได้ให้การสัมภาษณ์ในรายการอาสาอาชีพ โดยมีคุณบุญมา ศรีหมาด เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ พร้อมยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ทันที สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมสืบไป
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th