Monday, 10 January 2022

โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน


โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

            ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safe Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
            ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ให้สมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์กองความปลอภัยแรงงาน http://osh.labour.go.th


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th