Monday, 26 August 2019

งานประชาสัมพันธ์_โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (พี่สอนน้อง)ประจำปีการศึกษา 2562

(บันทึกภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ นายศรายุทธ กิ่งกำปัง)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2562

               ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าและชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
               โดยมีวิทยากร นายสมศักดิ์ อ่อนเจริญ ผู้ชำนาญการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน เรื่องระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
               นายสมศักดิ์ อ่อนเจริญ อดีตเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้าต่างๆ มากมาย ภายหลังเกษียณอายุราชการได้ทำงานงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชนต่างๆ โดยไม่แสวงผลกำไร
               วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการถ่ายทอดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สร้างแรงจูงใจในวิชาชีพให้กับผู้เรียนมากขึ้น

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment