Thursday, 1 August 2019

งานประชาสัมพันธ์_ซักซ้อมความเข้าใจการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ


ซักซ้อมความเข้าใจการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 

               โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ครูอัตราจ้าง) บางรายมีสถานะเป็นผู้ผ่อนผันตามมาตรา 29 (3) ที่ระบุในใบรับรอง (สด. 43) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต่อมาหมดเหตุผ่อนผ่านและได้ทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนนักศึกษาแล้ว มิได้ทำการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ให้ถูกต้อง
               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอซักซ้อมความเข้าใจการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติให้ดำเนินการ ดังนี้
                1. ผู้ขอยกเว้นมีสถานะเป็นผู้ผ่อนผันตามมาตรา 29 (3) ที่ระบุในใบรับรอง (สด. 43) ต้องไปแจ้งหมดเหตุผ่อนผันที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร เมื่อได้ดำเนินการแจ้งเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบรับ (สด.10) มาเพื่อประกอบเรื่องการขอยกเว้นครูต่อไป
                2. สำหรับครูผู้ขอยกเว้นฯ ที่ได้รับใบสำคัญยกเว้นครู (แบบ สด. 37) แล้ว หมดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น ให้แนบสำเนาแบบ สด. 37 พร้อมสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุการจ้างในช่วงเดือนที่ต้องเกณฑ์ทหาร
                3. คำขอยกเว้นฯ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานให้ลงสถานที่ตั้งของสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ ส่วนตารางการสอนให้มีชั่วโมงสอนวิชาการไม่ น้อยกว่า 18 ชั่วโมง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาลงมา และไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง สำหรับระดับอุดมศึกษา แล้วส่งเรื่องตามสายการบังคับบัญชาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี

Download เอกสารด้านล่าง คลิกที่นี่
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a comment