Thursday, 16 July 2020

งานประชาสัมพันธ์_พิธีปฐมนิเทศโครงการ “จัดการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพคืนคนดี มีฝีมือ สู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2563


พิธีปฐมนิเทศโครงการ “จัดการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดี มีฝีมือ สู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2563

               ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโครงการ “จัดการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดี มีฝีมือ สู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยความร่วมมือระหว่างทัณฑสถานหญิงกลาง กับ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  ณ หอประชุม อาคารฝึกวิชาชีพ 4 ชั้น
               โดยมีประธานคือผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กล่าวปฐมนิเทศให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment