Friday, 7 February 2020

งานประชาสัมพันธ์_กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2563

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2563

               ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
               เมื่อคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้เดินทางมาถึงยังพระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
               - ตัวแทนฝ่ายฆราวาส กล่าวนำ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำอาราธนาศีล 5
               - ประธานสงฆ์ กล่าวนำ นมัสการไตรสรณคมน์ และคำสมาทาน ศีล 5
               - ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
               - ประธานในพิธีถวายจตุปัยจัยแด่พระภิกษุสงฆ์
               - ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน
               - พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำเวียนเทียนรอบอุโบสถสิ้นวาระ 3 รอบ
               - คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
               วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ ได้แก่
               1. พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
               2. พระภิกษุเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
               3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
               4. วันดังกล่าวตรงกับ วันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment