Tuesday, 4 February 2020

งานประชาสัมพันธ์_วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
               นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่คณะครูและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยฯ และก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของตนเองต่อไป
               ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด โดยได้รับรางวัล ดังนี้
               1.  ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตัวแทนคณะอำนวยการ ได้มอบรางวัลให้กับครูสมพงษ์ เจียวก๊ก ครูผู้ควบคุม และนางสาวคัมภิรดา สุขขวัญ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
               2.  ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากตัวแทนคณะอำนวยการ ได้มอบรางวัลให้กับนางเรณู สัจจะเวทะ ครูผู้ควบคุม และนายสมบูรณ์ เดชมหากุล ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
               วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถจากในชั้นเรียน มาพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริง ทำให้ได้รับประสบการณ์ เป็นการยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

No comments:

Post a Comment